OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.     Ochrana osobních údajů uživatele webových stránek www.hotellionsplzen.cz (dále jen uživatele), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.     Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3.     Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1.4.     Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany hotelu, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky (rezervace ubytování) a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření rezervace/objednávky.

1.5.     Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zpracovatele údajů o změně ve svých osobních údajích.

1.6.     Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel služby pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

1.7.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.8.     Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.9.     V případě, že by se uživatel domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

          1.9.1.  požádat poskytovatele služby nebo zpracovatele o vysvětlení,

          1.9.2.  požadovat, aby poskytovatel služby nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.10.   Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

V Plzni dne 23.07.2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.